A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Волноваське професійно-технічне училище

Урок №50-51 Тема: Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів. Рахунок №22 «МШП».

Дата: 06.02.2022 21:48
Кількість переглядів: 5546

09.02.2022,10.02.2021

 

 

 

Урок №50-51

 

Тема: Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів. Рахунок №22 «МШП».

 

На рахунку 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" обліковують предмети, які використовуються не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він триває понад один рік. Визначення поняття "малоцінні" у стандартах немає. Підприємство самостійно визначає, які предмети в нього малоцінні і мають обліковуватися на рахунку 22.

Податковим законодавством установлено, що до малоцінних предметів належать предмети вартістю до 1000 грн за одиницю.

Видані предмети зі складу в експлуатацію списують за кредитом рахунку 22 і відносять у дебет затратних та інших рахунків. Знос не нараховують. За предметами, що передані в експлуатацію, ведуть позасистемний облік і контроль, порядок якого встановлюється на підприємстві.

Спецодяг можна обліковувати у складі малоцінних необоротних матеріальних активів на субрахунку 112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи" або у складі оборотних засобів на рахунку 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети".

На субрахунку 112 відображається вартість предметів, строк корисного використання яких більше одного року, зокрема спеціальні інструменти і спеціальні пристосування, вартість яких погашається нарахуванням зносу за встановленою підприємством ставкою.

На рахунку 22 обліковують предмети, які використовуються не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він триває понад один рік.

На який рахунок віднести той чи інший спецодяг, визначається підприємством в обліковій політиці з урахуванням строків його служби та особливостей використання.

Якщо предмети обліковані на субрахунку 112, то при передачі в експлуатацію їх вартість погашається шляхом нарахування зносу в розмірі 60 або 100 % від вартості предметів, а якщо облік їх ведеться на рахунку 22, то при видачі зі складу в експлуатацію предмети списуються, і облік їх уже ведеться позасистемно.

Порядок обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів (далі - МШП) залежить від величини підприємства та його організаційної структури, а не від галузі виробництва. Міністерство статистики України наказом від 22 травня 1996 р. № 145 затвердило такі типові форми первинних документів з обліку МШП:

  • - МШ-1 "Відомість на поповнення (вилучення) постійного запасу інструментів (пристроїв)";
  • - МШ-2 "Картка обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів";
  • - МШ-3 "Замовлення на ремонт або заточування інструментів (пристроїв)";
  • - МШ-4 "Акт вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів";
  • - МШ-5 "Акт на списання інструментів (пристроїв) та обмін їх на придатні";
  • - МШ-6 "Особова картка обліку спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв";
  • - МШ-7 "Відомість обліку видачі (повернення) спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв";
  • - МШ-8 "Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів".

Форма № МШ-1 використовується для обліку заміни запасу інструментів у виробничих підрозділах на тих підприємствах, на яких облік ведеться шляхом встановлення постійного обмінного фонду. Тут відмічають наявність, поповнення та вилучення інструментів за їх найменуваннями та номенклатурними номерами. Відомість ведуть у двох примірниках: один - в цеху, другий - на складі.

Форма № МШ-2 призначена для обліку МШП, які видані зі складу робітникам для тривалого користування. Заповнюють цю форму на кожного робітника, який одержує МШП зі складу і розписується в ній. Тут також зазначаються дані про повернення предмета, за що розписується комірник, або про його списання з посиланням на конкретний документ (акт), вказуються строк служби та номер паспорта робітника. Цю саму форму використовують для обліку виданих МШП бригадирам, завідуючим виробничими підрозділами для наступної роздачі працівникам.

Під час видачі інструментів застосовують інструментальні картки - окрема картка на кожний інструмент.

Для обліку інструментів, які передаються в ремонт або заточування, використовують форму № МШ-3. Вона ведеться у двох примірниках. Один з них залишається у комірника, на якому розписується виконавець робіт, а другий передається разом з інструментом виконавцю робіт. Після закінчення ремонту комірник робить відмітку про повернення інструмента у своєму примірнику і розписується у примірнику виконавця робіт.

Форма № МШ-4 призначена для оформлення поломки або втрати МШП з вини робітника. Акт складається у двох примірниках, один з яких залишається в цеху, а другий подається в бухгалтерію для утримання з робітника вартості поламаного, зіпсованого чи втраченого предмета. В акті робиться розрахунок суми утримання з винуватця, який також тут підписується. Акти на вибуття потім додаються до актів на списання (форма № МШ-5).

Форма № МШ-5 використовується для оформлення списання інструментів, що стали непридатними, та обміну їх на придатні за наявності на підприємстві обмінного фонду. В акті дається перелік матеріалів, що одержані від списання інструментів, з посиланням на документи про приймання зазначених матеріалів. Акт складає комісія. До нього додаються акти вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів (форма № МШ-4). На підставі цього акта бухгалтерія списує МШП.

Облік спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв, які видаються робітникам підприємства в індивідуальне користування, ведуть у особовій картці (форма № МШ-6). Картка відкривається на кожну особу. В ній зазначають затверджені норми видачі спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв, фактичну їх видачу та повернення. Підписують картку робітники, яким видається спецодяг, а в разі його повернення - комірник. У випадку втрат взятих предметів, спецодягу, спецвзуття або запобіжних засобів в особовій картці в розділі "Повернено" робиться помітка з посиланням на складений акт вибуття за формою № МШ-4.

Черговий спецодяг, спецвзуття та запобіжні засоби, які видаються робітникам і службовцям тільки на час виконання тих робіт, для яких вони передбачені, мають знаходитися у коморах і видаватися під відповідальність майстрів та інших працівників. Такі предмети обліковують на окремих картках з поміткою "Чергова".

У відомості за формою № МШ-7 обліковують спецодяг, спецвзуття та запобіжні засоби, видані робітникам в індивідуальне користування, які приймаються від них на прання, дезінфекцію, ремонт та літнє зберігання. Ця форма заповнюється у двох примірниках, один з яких залишається в комірника цеху, відділення, а другий передається до бухгалтерії.

За актом за формою № МШ-8 списують морально застарілі, зношені і непридатні для подальшого використання інструменти, спецодяг, спецвзуття, запобіжні засоби та інші МШП. Акт складає комісія, використовуючи разові акти вибуття (форма № МШ-4).

Відходи, одержані від ліквідації МШП, оприбутковують за накладними, про що робиться помітка в акті. Всі акти на вибуття МШП затверджує керівник підприємства.

Відпуск зі складу МШП для господарських потреб оформляють лімітно-забірними картками на одержання матеріальних цінностей (форма № М-8) або разовими накладними (форма №М-11).

На складах матеріально відповідальні особи ведуть кількісний облік наявності іруху МШП у книгах складського обліку або в картках. На кожний вид МШП використовується окремий лист книги або картка.

Первинні документи зі складу здаються в бухгалтерію разом зі звітом про рух матеріальних цінностей.

МШП обліковуються за їх первісною вартістю, що складається з витрат на придбання (без ПДВ), спорудження або виготовлення. Якщо підприємство - не платник ПДВ або не використовує МШП у виробничій діяльності, то їх оцінюють разом з ПДВ.

В бухгалтерському обліку МШП відображаються в журналах № 5 і 5А, а в сільськогосподарських підприємствах - в журналі-ордері № 5А с.г.

Згідно з пунктом 23 П(С)БО 9 "Запаси" вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, виключається зі складу активів (списується з балансу) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації і відповідними особами протягом строку їх фактичного використання. Отже, МШП при використанні, як і всі інші запаси, відносяться у витрати.

Якщо підприємство вирішить за МШП нараховувати амортизацію, то їх потрібно обліковувати як малоцінні необоротні матеріальні активи на субрахунку 112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи" рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи".

На субрахунку 112 відображається вартість предметів, строк корисного використання яких більше одного року, наприклад спеціальні інструменти і спеціальні пристосування. Вартість їх погашається нарахуванням зносу за встановленою підприємством ставкою (нормою) з урахуванням очікуваного способу використання таких об'єктів. Тут обліковуються також інші предмети, які за вартісними ознаками підприємством зараховано до складу малоцінних необоротних матеріальних активів (далі - МНМА).

Згідно з П(С)БО 7 "Основні засоби" амортизація інших необоротних матеріальних активів (рахунок 11) нараховується за прямолінійним або виробничим методами. Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів (субрахунок 112) може нараховуватися у першому місяці використання об'єкта в розмірі 50 % його вартості, яка амортизується, та решта 50 % вартості, яка амортизується, у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання активом, або в першому місяці використання об'єкта 100 % його вартості.

Знос МНМА обліковують на субрахунку 132 "Знос інших необоротних матеріальних активів" рахунку 13 "Знос (амортизація) необоротних активів". Це регулюючий, контрарний, пасивний рахунок. Він призначений для регулювання оцінки початкової вартості МНМА, які обліковуються на субрахунку 112.

Нарахування зносу МНМА відображають за кредитом субрахунку 132 і за дебетом рахунків, на яких обліковують відповідні витрати (рахунки 23, 91, 92, 93, 94, 97, 99).

За дебетом субрахунку 13 здійснюється списання предметів, які стали непридатними, із субрахунку 112. Одержані від ліквідації матеріали оприбутковують у дебет субрахунку 209 "Інші матеріали" з кредиту субрахунку 746 "Інші доходи від звичайної діяльності".

 

Завдання: Опрацювати текст,зробити конспект.

 

 

 

Домашнє завдання: Зробіть фото конспекту та на надішліть на електронну пошту Paneta13@ukr.net.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора