A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Волноваське професійно-технічне училище

Урок №27 Тема: Документальне відображення руху основних засобів бухгалтерського обліку

Дата: 18.10.2021 08:01
Кількість переглядів: 1109

18.10.2021

Урок №27

Тема: Документальне відображення руху основних засобів бухгалтерського обліку

 

 

Усі операції, пов'язані з рухом основних засобів, оформляються первинними документами, які забезпечу­ють правильність і своєчасність їх обліку.

 

На підприємство основні засоби надходять у резуль­таті капітальних вкладень, придбання за плату в інших підприємств і осіб, отримання від інших підприємств або осіб безоплатно, внесення засновниками в рахунок їхніх внесків до статутного фонду підприємства, оприбутку­вання надлишків основних засобів, виявлених під час ін­вентаризації, а також внутрішнього переміщення.

 

Основні засоби вибувають із підприємства внаслідок часткової чи повної ліквідації, безоплатної передачі їх іншим підприємствам або особам, реалізації, а також нестачі, виявленої під час інвентаризації.

 

Приймання основних засобів в експлуатацію здій­снює комісія, яка призначається наказом або розпоря­дженням керівника підприємства. Як правило, на під­приємстві створюються постійно діючі комісії, до складу яких входять головний механік, спеціаліст з будівниц­тва, інженер з техніки безпеки, бухгалтер, працівник, якому здають під відповідальність об'єкт основних за­собів.

 

Існують такі типові форми первинної облікової доку­ментації з обліку основних засобів:

ОЗ-1 «Акт приймання-передачі (внутрішнього пере­міщення) основних засобів».

ОЗ-2 «Акт приймання-передачі відремонтованих, ре­конструйованих і модернізованих об'єктів».

ОЗ-3 «Акт списання основних засобів».

ОЗ-4 «Акт списання автотранспортних засобів».

ОЗ-5 «Акт №— про установку, пуск і демонтаж бу­дівельної машини».

ОЗ-6 «Інвентарна картка обліку основних засобів».

ОЗ-7 «Опис інвентарних карток з обліку основних за­собів».

ОЗ-8 «Картка обліку руху основних засобів».

ОЗ-9 «Інвентарний список основних засобів».

ОЗ-14 «Розрахунок амортизації основних засобів (для промислових підприємств)».

ОЗ-15 «Розрахунок амортизації основних засобів (для будівельних організацій)».

ОЗ-16 «Розрахунок амортизації автотранспорту».

 

Уведення в дію об'єктів основних засобів, а також їх купівлю комісія оформляє Актом приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів за формою 03-1, який використовують для:

 

— зарахування до складу ОЗ окремих об'єктів;

— обліку введення об'єктів ОЗ в експлуатацію;

— оформлення внутрішнього переміщення ОЗ з одно­го підрозділу (цеху, відділу, дільниці) до іншого;

— вилучення об'єктів із складу 03 при передачі ін­шому підприємству (організації) — у разі продажу (обмі­ну) і безоплатної передачі.

 

Склад комісії, яка складає акт, визначається наказом з облікової політики підприємства або затверджується окремим розпорядженням керівника.

Акт затверджує керівник підприємства.

Кожний об'єкт зараховують до ОЗ за окремим актом.

Виняток можливий лише під час обліку інвентарю, інс­трументів, устаткування і подібних об'єктів, якщо вони однотипні, мають однакову вартість і приймаються в од­ному календарному місяці.

Перший примірник акта передають у бухгалтерію, і на його підставі робиться запис в інвентарній картці форми 03-6. До акта додається необхідна технічна доку­ментація, яку згодом передають до одного з відділів (у бухгалтерії не зберігається).

При прийманні основних засобів акт складають в од­ному примірнику, при передачі іншому підприємству — в двох (для обох підприємств), при передачі іншому під­розділу — також у двох (на підставі другого примірника акта працівник, що передає об'єкт ОЗ, робить відповід­ний запис у інвентарному списку ОЗ-9).

Акт є єдиним первинним бухгалтерським докумен­том; у ньому зазначають: склад комісії, докладну харак­теристику об'єкта, джерело придбання (спорудження), рік спорудження чи випуску заводом, дату введення в експлуатацію, коротку технічну характеристику, резуль­тати випробовування, відповідність технічним умовам, висновок комісії. Вказують також, хто прийняв відомос­ті, необхідні для нарахування зносу. У разі надходження на підприємство основних засобів, які вже були в експлу­атації, в акті прийняття-передачі зазначають суми зносу.

Акти зберігають протягом усього терміну експлуата­ції об'єкта і протягом трьох років і одного місяця після його списання з обліку за умови, що за цей час було про­ведено документальну ревізію.

Введення в дію деяких об'єктів потребує складання спеціальних актів державного приймання, У таких ви­падках акти за формою ОЗ-1 не складають.

Приймання закінчених робіт із добудови та дооблад­нання об'єкта, що проводяться за рахунок капітальних вкладень і збільшують його балансову вартість, оформля­ють актом приймання-передачі відремонтованих, реконс­труйованих і модернізованих об'єктів (форма 03-2).

Якщо ремонт, реконструкцію та модернізацію вико­нує стороннє підприємство, акт складають у двох при­мірниках. Другий примірник передають підприємству, яке виконувало капітальний ремонт, реконструкцію, мо­дернізацію.

Бухгалтерія на підставі цих документів відкриває ін­вентарну картку, присвоює об'єкту порядковий номер, який після цього проставляють в акті приймання-передачі. Інвентарні картки є підставою для ведення аналітич­ного обліку основних засобів.

Для списання непридатних об'єктів основних засобів також створюють спеціальну комісію. На об'єкт, призна­чений для списання, комісія складає акт на списання ос­новних засобів (форма ОЗ-З), а при списанні вантажного чи легкового автомобіля, причепа або напівпричепа — акт на списання автотранспортних засобів (форма ОЗ-4). В акті зазначають: найменування об'єкта, його інвентар­ний номер, дату введення в експлуатацію, місце експлу­атації, первісну вартість, суму нарахованого зносу за час експлуатації, обґрунтування необхідності списання з ба­лансу. В ньому також визначаються витрати на ліквіда­цію об'єкта та вартість матеріалів, що мають бути опри­бутковані після проведення операції. В акті робиться розрахунок результатів від ліквідації.

В акті на списання автотранспортних засобів, крім цього, зазначають пробіг автомобіля, а при списанні ос­новних засобів, що вибули внаслідок аварії, додають ко­пію акта про аварію, а також пояснення причин аварії і зазначають заходи, вжиті до винних осіб.

Акт на списання складають у двох примірниках. Пі­сля затвердження керівником підприємства перший примірник акта передають у бухгалтерію, другий зали­шають у матеріально відповідальної особи. Він є обґрун­туванням для здачі на склад матеріалів, отриманих у результаті ліквідації об'єкта.

Для отримання аналітичних даних про наявність і рух основних засобів за їхніми класифікаційними озна­ками бухгалтерія на підставі підсумкових даних в інвен­тарних картках (книгах) за звітний місяць заповнює картку обліку руху основних засобів за формою ОЗ-8.

Інвентарні картки заповнюють на підставі таких пер­винних документів з обліку руху основних засобів:

ОЗ-1 «Акт приймання-передачі (внутрішнього пере­міщення) основних засобів»;

ОЗ -2 «Акт приймання-передачі відремонтованих, ре­конструйованих і модернізованих об'єктів»;

ОЗ -3 «Акт списання основних засобів» (картка вилу­чається);

ОЗ-4 «Акт списання автотранспортних засобів» (карт­ка вилучається).

На підставі інвентарних карток заповнюють такі ре­єстри обліку:

ОЗ-7 «Опис інвентарних карток з обліку основних за­собів »;

ОЗ-8 «Картка обліку руху основних засобів» (запов­нюється наприкінці місяця);

ОЗ-9 «Інвентарний список основних засобів» (крім ви­падків внутрішнього переміщення ОЗ).

 

Завдання: Опрацювати текст,зробити конспект.

 

Дайте відповіді на наступні запитання:
 

  1. Які операції оформляються первинними документами?
  2. В результаті чого на підприємство надходять основні засоби?
  3. В результаті чого вибувають основні засоби з підприємства?
  4. Хто займається прийманням основних засобів в експлуатацію?
  5. Яким документом відображають уведення в дію об'єктів основних засобів?
  6. Що є єдиним первинним бухгалтерським докумен­том?
  7. Скільки зберігають Акт?
  8. Коли бухгалтер заповнює картку обліку руху основних засобів за формою ОЗ-8?

 

Домашнє завдання: Дайте письмові відповіді за запитання, зробіть фото на надішліть на електронну пошту Paneta13@ukr.net , або Viber


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора