A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Волноваське професійно-технічне училище

Урок №25 Тема: Аналіз витрат за елементами та статтями.

Дата: 22.12.2020 12:45
Кількість переглядів: 588

30.12.2020

 

 

Урок №25

 

Тема: Аналіз витрат за елементами та статтями.

 

Вивчення структури витрат на виробництво та її зміни за звітний період з окремих елементів витрат, а також аналіз статей витрат фактично випущеної продукції є наступним етапом поглибленого, найбільш корисного аналізу собівартості продукції з метою визначення шляхів і джерел зниження витрат і збільшення прибутку.

 

Групування витрат за елементами характеризує всі витрати підприємства, включаючи витрати на роботи і послуги непромислового характеру.

 

Найбільш загальними для багатьох галузей промисловості елементами витрат є:

—матеріальні витрати (сировина й основні матеріали; куповані комплектуючі вироби і напівфабрикати, роботи і послуги виробничого характеру; допоміжні матеріали; паливо та енергія зі сторони);

—витрати на оплату праці, включаючи премії працівникам, зайнятим в основній діяльності;

—відрахування на соціальні заходи;

—амортизація;

—інші операційні витрати, до складу яких включаються всі інші витрати, не відображені в попередніх елементах.

 

Вивчення структури витрат по цих елементах, а також змін за звітний період дозволяє дати оцінку раціональності структури, а також зробити висновок про необхідність і можливість зміни у напрямку зниження матеріало, фондо, енерго та трудомісткості виробництва. За результатами такого аналізу визначається оцінка характеру виробництва і найважливіші напрямки пошуку резервів зниження собівартості продукції.

Порівняння питомої ваги відповідних елементів витрат за кілька звітних періодів дозволяє виявити зміни рівня витрат, обумовлені ступенем кооперування, впровадження нової техніки.

Розглянемо структуру витрат за економічними елементами на підприємстві за минулий і звітний роки (табл. 2.66).

Таблиця 2.66

Аналіз структури витрат за економічними елементами

 

 

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення

 

Елементи витрат

сума,

питома

сума,

питома

сума,

питома

 

 

тис. грн

вага, %

тис. грн

вага, %

тис. грн

вага, %

 

Матеріальні витрати

30158

71,213

31293

71,496

1135

3,764

 

Витрати на оплату

4327

10,217

3428

7,832

–899

–20,777

 

праці

 

 

 

 

 

 

 

 

Відрахування на со!

1933

4,564

1257

2,872

–676

–34,972

 

ціальні заходи

 

 

 

 

 

 

 

 

Амортизація основних

4633

10,940

6343

14,492

1710

36,909

 

фондів

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші витрати

1298

3,065

1448

3,308

150

11,556

 

Всього:

42349

100,0

43769

100,0

1420

3,353

 

 

Відхилення фактичних витрат за елементами в абсолютних сумах показують лише загальні результати використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, а не зміну собівартості продукції, тому що вони викликані також змінами в обсязі і структурі виробництва продукції.

З наведених даних видно, що абсолютна сума усіх витрат на підприємстві збільшилася на 1420 тис. грн, або на 3,35 %. Це говорить про подорожчання продукції, що випускається, при зниженні випуску продукції з 36386 тис. грн до 34329 тис. грн.

Абсолютний розмір матеріальних витрат у звітному році порівняно з минулим роком збільшився на 3,76 %, або на 1135 тис. грн, що свідчить про випуск матеріаломісткої продукції. Значно знизилися витрати на оплату праці — на 899 тис. грн (20,78 %) за рахунок збільшення поставок комплектуючих виробів. Знизилися також відрахування на соціальні заходи на 676 тис. грн (34,97 %) завдяки зниженню витрат на оплату праці. Значно збільшилися витрати на амортизацію — на 36,91 % (1710 тис. грн) через індексацію вартості основних засобів. На 24,81 % збільшилися інші витрати за рахунок збільшення накладних витрат.

 

Як додатковий показник для обґрунтування відповідного висновку можна використовувати питому вагу розглянутих елементів витрат у вартості товарної продукції.

 

Для повного висновку про наявність резервів зниження цих витрат необхідно також вивчити витрати за їх функціональною ролю у виробничому процесі. Вони групуються за калькуляційними статтями витрат залежно від зв’язку з виробництвом, його організацією, обслуговуванням, управлінням та збутом.

 

Аналіз собівартості товарної продукції в розрізі калькуляційних статей витрат дозволяє зробити оцінку розміру економії або перевитрат у зв’язку з відхиленнями фактичної собівартості від планової.

 

Планування та облік за калькуляційними статтями дає можливість визначити цільові виправлення витрат, зв’язок з технологічним процесом, обчислити собівартість окремих одиниць продукції й узагальнити витрати за місцем їх виникнення. При такому аналізі собівартості продукції необхідно перевірити виконання плану за витратами

уцілому, виявити причини економії або перевитрати за кожною статтею витрат, установити резерви подальшого зниження собівартості продукції.

Кількість і найменування калькуляційних статей у різних галузях промисловості неоднакові і встановлюються підприємством.

 

Витрати за статтями собівартості відрізняються від витрат за елементами тим, що вони відбивають витрати, пов’язані з виробництвом і реалізацією товарної продукції за даний звітний період. Витрати ж за елементами показують усі зроблені підприємством витрати ресурсів за звітний період, включаючи витрати на зростання залишків незавершеного виробництва, витрати, віднесені на рахунок витрат майбутніх періодів, тощо.

 

 

Завдання: Опрацювати текст,зробити конспект.

 

 

 

Домашнє завдання: Зробіть фото конспекту та на надішліть на електронну пошту Paneta13@ukr.net , або Viber

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора