A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Волноваське професійно-технічне училище

Тема 7. Робоче обладнання.

Дата: 01.02.2021 13:35
Кількість переглядів: 1118

Т

Тема уроку: Пpизначення начiпної системи. Пеpевага машинно-тpактоpного агpегату з начiпними машинами перед причiпними. Типи начiпних систем. Загальна будова та основнi агpегати гiдpавлiчної системи.

НАЧІПНИЙ МЕХАНІЗМ

Начiпний механiзм призначений для приєднання до трактора начiпних, напiвначiпних i гiдрофiкованих машин i знарядь, для пiднiмання, опускання та утримування ix у вiдповiдному положеннi при виконаннi будь-яких робiт.

Залежно вiд виду роботи, що виконується, конструктивних особливостей машини, умов експлуатацii агрегату застосовують piзнi варiанти розмiщення начiпних знарядь на тракторі (рис. 24.2.1):

- заднє (знаряддя розмiщене за ведучою вicсю трактора);

- переднє (мiж осями трактора);

- фронтальне (перед трактором);

- бокове (збоку трактора);

- ешелоноване (знаряддя навiшене секцiйно в рiзних мicцях).

Пристрої для навiшування можуть мати piзну конструкцiю залежно вiд розташування машини вiдносно трактора та його потужностi. Спереду або збоку трактора на пiврамi передбаченi мiсця крiплення 3 отворами пiд болти (МТ3-80, Т-40, Т-25А) або кронштейни (ДТ-75, Т-150). Для навiшування машин мiж передньою i задньою осями (Т-16М, СШ-2540) є спецiальнi планки-лонжерони, приваренi до поздовжнiх труб рами, i отвори пiд болти на передньому брусi.

За способом приєднанпя тяг до трактора пачiпнi механiзми можна настроювати па дво, три - або чотири точкову схеми.

Двоточкову схему застосовують для роботи з плугами, при цьому переднi кiпцi двох IIижнiх тяг стискуються в точцi А на oci 12 (рис. 24.2.2), а друга точка - це точка приєднання центральної тяги 3. Нижнi тяги з рамою знаряддя утворюють трикутник.

Триточкову схему використовують пiд час роботи тpaкторів з сiвалками, культиваторами та iншими широкозахватними машинами. Це ycyвaє можливicть змiщення машин у горизонтальнiй площипi i забезпечує прямолiпiйнicть руху МТА. При триточковiй cxeмi переднi кiнцi нижнiх тяг 6 i 9 необхiдно пересунути на oci 12 в точки А i В, при цьому тяги з рамою знаряддя утворюють трапецiю. Чотириточкову схему використовують при роботi трактора з навантажувачем, бульдозером та іншими землерийними машинами. При цьому начiпний механiзм Має двi центральнi тяги, якi забезпечують стiйкicть начiпного знаряддя.

 

ГІДРАВЛІЧНА НАЧІПНА СИСТЕМА

Роздiльно-агрегатна гiдравлiчна система (РАГС) трактора ХТЗ-17021 (рис. 24.3.1) складається iз шестеренчастого насоса 13 з приводом i механiзмом включения 14, золотникового розподiльника 2 з важелями керування 1, масляного бака 11 з фiльтром i iндикатором 6, основного та виносних силових цилiндрiв, гiдравлiчної арматури (маслопроводи 3, 4, 5, 7,12, запiрний i сповiльнювальний клапани, з'єднувальнi муфти 8).

Деякi гiдравлiчнi системи мають також гiдроз6iльшувач зчiпноi ваги з гiдроакумулятором, регулятор гли6ини обpобiтку грунту. Цi системи встановлюються на унiверсально-просапнi трактори МТЗ-8082 та iншi.

Масляний бак - це резервуар для робочої рiдини гiдросистеми. місткість його повинна забезпечувати нормальну роботу гiдросистеми. Бак має фiльтр очищення масла, яке надходить з розподiльника. Нижня частина бака обладнана спускними отворами, якi закриваються пробками з магнiтами для вловлювання випадкових металевих часток. Piвень масла можна контролювати за допомогою контрольної пробки або масломiрного щупа. Робочою рiдиною в гiдросистемах тракторів є мiнеральне гiдравлiчне або iндустрiальне масло. Марка масла для даного трактора подається заводом-виготiвником.

Для контролю ступеня забруднення фiльтра масляного бака трактора ХТЗ-17021 в зливнiй магiстралi мiж розподiльниками i баком встановлено iндикатор стану фiльтра. При забрудненнi фiльтруючого елементу тиск в зливнiй магicтралi зростає i piвень масла в iндикаторi зростає до контрольної мiтки, що сигналiзує про необхiднicть замiни елементу.

Гiдравлiчнi насоси, якими обладнанi гiдросистеми, шестеренчастi, нерегульованої дії, призначенi для створення тиску робочої рiдини в гiдросистемах. За cвоїм призначенням насоси 6увають рiзних модифiкацiй i мають рiзне умовне позначення. Наприклад, позначення НШ 10В-2, НШ 10В-3, НШ 32-4-Л, РН-50-2-Л, означають:

Н - насос; Ш - шестеренчастий: 10, 32, 50 - подача робочої рiдини в кубiчних сантиметрах за один оберт вала насоса; В-назва заводу-виготiвника (Вiнниця); 2, 3, 4 - насоси мають номiнальниЙ тиск вiдповiдно 14 МПа, 16 МПа, 20 МПа; Л - насос з лiвим напрямком обертання.

Насос НШ-50-2-Л (рис. 24.3.2) складається з корпуса 1, ведучої 3 i веденої 4 цилiндричних шестерень, бронзових втулок 2 i 9. кришки 10. Мiж кришкою i верхнiми втулками 9 та кришкою i корпусомнасоса встановлено гумову ущiльнювальну манжету 6.

Залежно вiд конструкції трактора ведуча шестерня насоса дiє вiд колiнчастого вала двигуна або механiзмiв трансмісії i обepтaє ведену шестерню.

Обертаючись у протилежних напрямках, шестернi подають масло з всмоктувальної порожнини в нагнiтальну, звiдки воно через патрубок i маслопровiд високого тиску надходить у розподiльник.

Насоси приводяться в дiю за допомогою кулачкової муфти або перемiщенням шестернi, розмiщеноi на валу привода.

Насоси, в позначеннi яких пicля робочого об'ємму cтоїть буква А, мають центруючу втулку, яка розмiщена зi всмоктувального боку i фiксує обойми пiдшипникiв вiд провертання, i тому з правого обертання на лiве вони не переобладнуються.

Розподiльник розподiляє масло вiд гiдронасоса по силових цилiндрах, а також автоматично переключає гiдравлiчну систему па холостий хiд пicля закiнчення пiднiмання або опускання знаряддя, обмежує пiдвищення тиску масла в системi при перевантаженнях.

Найчастiше в гiдросистемах сiльськогосподарських тракторів застосовують чотири позицiйнi цилiндричнi золотниковi розподiльники вiдносно простої конструкцiї, зручнi у виготовленнi та експлуатацiї.

Промисловicть виготовляє унiфiкованi розподiльники клапанно-золотникового типу з незалежною роботою кожної секцiї таких типорозмiрiв: Р80-2/1-22, Р80-3/1-222, Р80-2/1- 444, Р80-4/4-333, Р160-2/1-222 та iн., де Р - розподiльник; 80 або 160-номiнальний потiк, л/хв; 2, 3 i 4-здатнicть розподiльника працювати при тиску вiдповiдно 14, 16 i 20 МПа; 1 - розподiльник зi з'єднанням лiнil керування перепускним клапаном з гiдробаком всерединi розподiльника; 4-розподiльник зi з'єднанням лiнiї керування перепускним клапаном з гiдробаком за розподiльником (через, регулятор обробiтку фунту); 22 або 222 - розподiльник має два або - три золотники; 222 - золотники фiксуються в робочих положеннях i автоматично повертаються з двох положень в «Нейтральне»; 333 - в положеннi «Примусове опускання» не фiксуються; 444 - не мають пошцiї «Плаваюче». Повернення золотника iз позицiй «Пiднiмання» i «Примусове опускання» в позицiю «Нейтральне» - автоматичне i вiдбувається пicля вiдпускання важеля керування розподiльником.

Розподiльник (рис. 24.3.3) складається з корпуса 3, кришок 2 i 19, золотникiв 1, розмiщених у корпусi, перепускного 18 i запобiжного клапанiв (клапани розмiщено в розточках ОП i ПР). У корпусi розподiльника є головний канал ГК, який через отвір ОН i маслопровiд сполучається з нагнiтальною порожниною насоса гiдросистеми. Зливний канал ЗК через канал К, порожнину кришки 19, отвір Б кришки i маслопровiд з'днується з масляним баком системи. Перепускний капал ПК при встановленнi золотникiв у нейтральне або плаваюче положення сполучає запоршневу порожнину ЗП перепускного клапана iз заливним каналом ЗК Навколо кожного золотника є по двi кiльцевi порожнини КП: одна з отвором П, а друга - з отвором О. Канал КС сполучає запоршневу порожнину ЗП перепускного клапана з надклапанною порожниною запобiжного клапана та зливним каналом ЗК, через який масло зливається в бак, коли вiдкрито запобiжний клапан.

Золотник - це цилiндричний плунжер (з поясками та кiльцевими проточками) в отворах корпуса розподiльника. Золотники обробленi з великою точнicтю i пiдiбранi вiдповiдно до розмiрних груп розточок корпуса, тому їх не можна розпаровувати.

Перемiщують золотники у розточках корпуса за допомогою важелiв керування 7 через важелi 4, встановленi на oci 8. Кульковi опори важелiв 4 ущiльненi в кришцi корпуса 2 гумовими кiльцями 6.

Для розвантаження золотника вiд бокових зусиль, що створюються пiдвищеним тиском масла в каналi КП з боку Д перепускного клапана, золотник має спецiальнi розвантажувальнi отвори ОР, якi при встановленнi його в корпус повиннi розмiщуватись так, як наведено на рис. 24.3.3, а.

Перепускний клапан 18 призначений для автоматичного перепускання масла з головного канала ГК в порожнину кришки 19 принейтральному i плаваючому положення золотникiв, а також при iнших положеннях, коли вiдкривається запобiжний клапан 24. Перепускний клапан має два напрямних пояски, один з яких розмiщується безпосередньо в розточцi ОП корпуса, а другий - у напрямнiй втулцi 14. За допомогою пружини 12 клапан притискується до гнiзда 17. В напрямному пояску клапана є калiбрований отвір Ж, через який головний канал сполучається iз запоршневою порожниною ЗП.

Запобiжний клапан 24 захищає гiдросистему вiд перевантажень, обмежуючи максимальний тиск. Якщо тиск у системi рiзко пiдвищується, клапан 24 вiдкривається i з'єднує нагнiтальну порожнину через ЗП над перепускним клапаном 18 iз зливною.

Внаслiдок цього тиск над перепускним клапаном знизиться, клапан вiдкривається i перепустить масло з нагнiтальної порожиини у зливну.

Якщо золотиик встановлений у нейтральне або плаваюче положения, запоршнева порожнина ЗП перепускногo клапана (рис. 24.3.3, в) сполучається вiдповiдио через виточки BI або ВII iз зливним каналом ЗК i тому тиск масла в ньому менший, нiж у головному каналi. Перепускний, клапан вiдкривається i весь час перепускає масло з головного клапана в бак гiдросистем.

Якщо один iз золотникiв розподiльника стає у вiдповiдне положеня, він перекрива перепускиий канал ПК, роз'єднуючи запоршневу порожнину перепускного клапана i зливний канал ЗК Тиск масла в головнему каналi i в запоршневiй порожиииi клапана вирiвнюється i клапан пiд дiєю пружини закривається.

У рiзних положеннях («Плаваюче» «Нейтральне» тощо) золотник утримується кульками фiксатора, при цьому пристрiй може автоматично повертати золотник iз положень «Пiднiмання» i «Примусове опускання» у «Нейтральне» З положения «Плаваюче» у «Нейтральне» золотник переводиться вручиу.

Схему роботи розподiльника наведено на рис. 24.3.4. Для пiднiманння знаряддя в транспортне положення золотник 4 розподiльника 5 встановлюють на «Пiднiмання» (рис. 24.3.4, а). Вiн кiльцевими проточками сполучає каналом 1 пiдпоршневу порожнину А гiдроцилiндра 3 насосом, а надпоршневу порожнину Б з баком (рис. 24.3.1). При цьому перепускний клапан 6 закривається i все масло, що нагнiтається насосом по каналу 1, надходить у порожнину А цилiндра 3 (рис. 24.3.4). Пiдтиском масла поршень через шток силового цилiндра 10 та начiпний механiзм 9 пiднiмае знаряддя (рис. 24.3.1). Коли поршень стиснеться з верхньою кришкою цилiндра i тиск масла в системі зростає, золотник автоматично повернетьсяв нейтральне положення.

В положеннi «Примусове опускання» золотник 4 з'єднує з насосом канал 2, i масло нагнiтається у надпоршневу порожнину Б силового цилiндра (рис. 24.3.4, 6). Поршень перемiщується, втягуючишток всередину цилiндра. З порожнини цилiндра А масло витicняється по маслопроводу через канал 1 розподiльника 5 в бак. Навiшене знаряддя опускається. В положення «Примусове опускання» золотник встановлюється тiльки при роботі iз знаряддям, яке потребує примусового заглиблення роробочих opганів. Начiпнi машини i знаряддя з опорними колесами готують до роботи встановленням, золотника розподiльника в положення «Плаваюче». У цьому ж стані золотник перебуває i пiд час роботи агрегату.

Встановлений в положения «Плаваюче» золотник розподiльника сполучає мiж собою порожнини А i Б гiдроцилiндра. Масло, яке нагнітається насосом, через перепускний клапан розподiльника зливається вбак. Оскiльки порожнини гiдроцилiндра сполученi мiж собою через розподiльник, поршень може вiльно перемiщатися (плавати) пiд дiєю сили тяжiння начiпного знаряддя, дублюючи опорним колесом рельєф поля.

При нейтральному положеннi золотник розподiльника перекриває канали 1 i 2 (рис. 24.3.4, а), що з'єднують порожнини А i Б гiдроцилiндра. Замкнуте в порожпинах цилiндра масло утримує поршепь зi штоком, а через шток та начiшшй механiзм трактора пiдтримує у потрi6ному положеннi начiппе зпаряддя. Масло, яке подається насосом, зливається в бак через перепускний клапан 6.

Силовi цилiндpи призначенi для пiднiмання, опускания та утримання начiпного знаряддя в потрiбному положеннi, а також для керування робочими органами начiпних, напiвначiпних i причiпних гiдрофiкованих машин. Промисловicть виготовляє гiдроцилiндри дiамстром 55, 65, 75, 80, 90, 100, 110, 125 мм двосторонньої i односторонньої дії. Наприклад, Ц80Х200 = 2 i Ц100Х200 = 3 означає: 6уква Ц - цилiпдр; цифри 80 i 100 вiдповiдпо внутрiшпiй дiаметр цилiндра, мм; 200 - хiд поршня, мм; 2 i 3 - помiнальний тиск 14 i 16 МПа вiдповiдно. Вiдстань мiж осями приєднувальних oтворів нижньої кришки i головки штока для вcix цилiндрiв гiдросистеми однакова i становить 515 мм.

Силовi цилiндри роздiльно-агрегатної гiдросистеми подiляються на основнiй виноснi. Основний цилiндр встановлений у пачiпному механiзмi трактора, а виноснi розмiщенi у пiдйомних пристрояхокремих механiзмiв i знарядь. За будовою i принципом дii основні i виноснi силовi цилiндри подiбнi i вiдрiзняються тiльки розмiрами. Силовi цилiндри однобiчної дії мають двi порожнини, одна з яких робоча, а друга через сапун має виxiд назовнi. Силовий рух поршпя, вiдбувається тiльки в одному напрямку, коли пiднiмається вантаж, у зворотному ж поршень рухається пiд дiєю ваги навiшаних машин або знарядь. Силовi цилiпдри двобiчної дії теж мають двi порожнини, але обидвi - робочi, i масло, що надходить до них, створює тиск на поршень то з одного, то з iншого боку.

Силовий цилiндр (рис. 24.3.5) складається з корпуса 8, в якому перемiщується поршень 9. На поршнi є кiльцева виточка, в яку встановлене одне гумове i два пластикових ущiльнювальних кiльця. Поршень прикрiплений до хвостовика стального штока 7, другий кiнець якого виходить з цилiндра через задню кришку 6. У кришцi шток ущiльнений гумовими кiльцями у виточцi. В розточцi передньої кришки є чистик iз тонких стальних шайб. Поршень роздiляє цилiндр на двi порожнини - передню Б i задню А (рис. 24.3.4, б). Вiд розподiльника масло подається до кожної з них окремо.

Передня i задня кришки цилiндра мають вивiднi отвори, куди встановлено маслопровiдну трубку 2, за допомогою якої масло подається або вiдводиться через передню кришку iз задньої порожнини цилiндра.

Кiнцi маслопровiдної трубки ущiльненi прокладками i гумовими кільцями.

Силовий цилiндр має гiдромеханiчний клапан 10, який дає можливicть зупиняти навiшену машину в будь-якому положеннi (приопусканнi), обмежувати заглиблення робочих opганів i розвантажувати шланг, коли знаряддя пiдняте. Хiд поршня можна регулювати перемiщенням упора 11 вздовж штока 7.

У магicтралi задньої порожнини силового цилiндра є клапан, призначений зменшувати швидкicть опускання машин для захисту пiд ударiв об грунт.

Маслопроводи сполучають масляний бак, насос, розподiльник, силовi цилiндри i пiдводять до них масло. Силовi цилiндри, якi мають шарнiрне крiплення, з'єднанi гнучкими гумо-металевими шлангами високого тиску, а агрегати, жорстко закрiплснi на трактopi, сполученi за допомогою металевих маслопроводiв.

Металевi маслопроводи виготовленi iз суцiльних стальних труб, якi мають на кiнцях нiпелi з кульковою поверх нею i з'єднувальнi гайки. Герметичнiсть з'єднання забезпечується щiльнicтю притискання нiпеля до внутрiшнього конуса штуцера aгpeгaтів гiдросистеми за допомогою з'єднувальних гайок. Шланги високого тиску - цегнучкi трубопроводи з металевим та бавовняним обплетенням.

Нерозбiрнi наконечники, що крiпляться до шлангiв, складаються з внутрiшнього нiпеля, зовнiшньоi муфти i накидноi гайки.

З'єднувальнi муфти (рис. 24.3.6, а) призначенi для роз'єднування i зняття гнучких шлангiв без зливання масла з гiдросистеми. Вони також захищають гiдросистему вiд пилу i бруду пiд час роз'єднування шлангiв.

Розривнi муфти (рис. 24.3.6, б) захищають гнучкi шланги i запобiгають витiканню масла з гiдросистеми при аварiйному вiд'єднаннi вiд трактора причепної машини, обладнаної виносними цилiндрами.

Конструктивно з'єднувальнi i розривнi муфти подiбнi мiж собою i працюють за таким принципом. Коли шланги з'єднанi мiжсобою, кульковi клапани 1 притискуються один до одного i вiдходять вiд cвоїх гнiзд. При цьому масло вiльно проходить черезпрорiзи хрестовини 6 клапанiв. Якщо пiвмуфти 2 роз'єднанi, клапани 1 автоматично закривають вихiд масла iз шлангiв. У з'єднувалънiй муфтi пiвмуфти з'єднують за допомогою накидної гайки 3. Штуцер 5 загвинчують з одного боку у вiдповiдний агрегат гiдросистеми, з iншого до нього приєднують гнучкий шланг високого тиску.

Розривнi муфти встановлюютъ на причiпному гiдрофiкованому знаряддi мiж шлангами, по яких масло вiд розподiльника надходить до виносного цилiндра. Обидвi половини розривної муфти з'єднують не накидною гайкою 3, як у запiрнiй муфтi, а спецiальним запiрним стаканом 10, який крiпиться до пiвмуфти стопорним кiльцем i пружиною 9. У пiвмуфтi 7 в гнiздах розмiщено кульки фiксатора 8, якi за замкнутого положення муфти розмiщенi вкiльцевiй канавцi пiвмуфти.

Якщо машину вiдчiплюють вiд трактора, в шлангах виникає осьове зусилля, яке деформує пружину 9, обидвi пiвмуфти змiщуються влiво вiдносно обойми на корпусi машини. Цей рух вiдбувається, поки кульки фiксатора не вийдутъ iз запiрної втулки. Далi пiвмуфти роз'єднуються, а запiрнi клапани закривають вихiднi отвори, запобiгаючи витiканню масла iз шлангiв.

 

Домашнє завдання:   Зробити опорний конспект


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора